Šolska skupnost

ORGANIZIRANOST UČENCEV NA ŠOLI

ODDELČNA SKUPNOST

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: obravnavajo učni uspeh v oddelku, organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrad, opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • organizira šolske prireditve, informira učence o svoji dejavnosti,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem.

Letni program 2022/2023

Sestanki šolske skupnosti bodo enkrat mesečno.

Mentorici šolske skupnosti v šolskem letu 2023/2024 sta učiteljica Emilija Klopčič (razredna stopnja) in pedagoginja Simona Brodarič (predmetna stopnja).

 

Na prvem srečanju šolske skupnosti za predstavnike oddelkov od 6. do 9. razreda, ki je bilo 25. 9. 2023, smo izvolili vodstvo šolske skupnosti. Predsednica šolske skupnosti je postala Azra Perko iz 8. a, njen namestnik je Adnan Mehadžić iz 8. a in tajnik je Luka Plut iz 9. a. Čestitke novemu vodstvu!

Šolska skupnost
Šolska skupnost

Od leve proti desni: Adnan Mehadžić, 8. a, Azra Perko, 8. a, Luka Plut, 9. a

Foto: Simona Brodarič

 

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.

Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament.

 

Dostopnost